Historie klubu

historicke-foto

Počátky tenisu ve Františkových Lázních

Tenisové kurty, potažmo tenisový klub ve Františkových Lázních, patří k jedněm z nejstarších v Čechách. Jejich počátky se datují do doby Rakousko – Uherského císařství a dnes se mohou pyšnit již více jak stoletou tradicí.

První doložitelná zmínka o tenisových kurtech ve Františkových Lázních v místě dnešních tenisových kurtů, která hovoří přímo o založení čtyř tenisových kurtů v západním městském parku, je datována do srpna roku 1904. Dobovým tiskem a fotografií je pak doložitelné pořádání již V. ročníku mezinárodního tenisového turnaje v roce 1909, kterému přihlížela habsburská šlechta.

Meziválečné období

V meziválečném období působila na tenisových kurtech Tělocvičná jednota „SOKOL“ Františkovy Lázně, která vedle oddílu tenisu prezentovala i další sportovní oddíly.

V meziválečném období získaly tenisové kurty pravděpodobně svou dnešní podobu z hlediska umístění a počtu tenisových kurtů.

O prestiži tenisových kurtů ve Františkových Lázních v tomto období svědčí mimo jiné opakované návštěvy Dr. Edvarda Beneše, tehdejšího ministra zahraničních věcí a budoucího Československého prezidenta. Ten ve své době platil v politických a diplomatických kruzích za dobrého tenistu. Potvrzují to také záznamy v osobních denících Dr. Beneše, ve kterých si pochvaluje trénink ve Františkových Lázních, jež se mu následně zúročil v tenisových zápasech s kolegy z diplomatického prostředí.

Bez zajímavosti jistě nejsou vzpomínky některých pamětníků, kterak si hraním tenisu na kurtech ve Františkových Lázních zpříjemňovaly první poválečné dny vojáci Americké armády, kteří osvobodili západní Čechy.

50. – 80. léta

V poválečném období byla založena prakticky až do dnešní doby nepřerušená personální a institucionální kontinuita tenisového klubu ve Františkových Lázních prezentovaná tenisovým oddílem působícím v průběhu doby pod jednotlivými tehdejšími tělovýchovnými organizacemi.

V roce 1950 došlo ke sloučení Tělocvičné jednoty „SOKOL“ Františkovy Lázně se závodní „Sokolskou jednotou Sdruženého komunálního podniku Františkovy Lázně“ zahrnující vedle oddílu tenisu také oddíly kopané, košíkové a hokeje. O rok později byla ustavena samostatná závodní sokolská jednota „Sokol Zřídlo Františkovy Lázně“ při Československých státních lázních a zřídlech Františkovy Lázně zahrnující oddíl odbíjené a stolního tenisu. V roce 1953 pak došlo ke sloučení sportovních oddílů působících pod oběma uvedenými závodními sokolskými jednotami pod společnou (jedinou) „Tělovýchovnou jednotu Slovan“ při Československých státních lázních a zřídlech Františkovy Lázně.

V roce 1957 byla jednotlivá sportoviště „Tělovýchovné jednoty Slovan“, tedy i tenisové kurty, převedeny státem do trvalého užívání „Tělovýchovné jednotě Slovan“. Ta byla později koncem padesátých let přejmenována na „Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Františkovy Lázně“ (TJ Lokomotiva Františkovy Lázně).

V roce 1962 byla postavena původní zděná budova klubovny a šaten tenisového klubu. Ta nahradila do té doby užívanou budovu dřevěné klubovny z padesátých let. Ta slouží do dnešní doby jako sklad.

V roce 1976 proběhla kompletní rekonstrukce tenisových kurtů svépomocí tenisového oddílu TJ Lokomotiva Františkovy Lázně.

TJ Lokomotiva Františkovy Lázně byla později koncem sedmdesátých let transformována na „Tělovýchovnou jednotu Československé státní lázně Františkovy Lázně“ (TJ ČSSL Františkovy Lázně), která až do 90. let zahrnovala vedle oddílu tenisu také oddíl kopané, odbíjené a minigolfu.

90. léta

V roce 1994 došlo k bezúplatnému převodu tenisových kurtů z vlastnictví státu do vlastnictví Města Františkovy Lázně.

Vzápětí v roce 1994 došlo ke vzniku stávajícího „Tenis klubu Františkovy Lázně“ jako samostatného občanského sdružení (spolek). „Tenis klub Františkovy Lázně“ vznikl oddělením od TJ ČSSL Františkovy Lázně jako právní nástupce oddílu tenisu působícího do té doby právě pod TJ ČSSL Františkovy Lázně.

Následně v roce 1995 proběhla kompletní rekonstrukce a přístavba budovy klubovny a šaten tenisového klubu v rozsahu investice cca 1.300.000,- Kč. Investorem stavby byl „Tenis klub Františkovy Lázně“. Zázemí tenisových kurtů tak dostalo dnešní podobu.

21. století

V roce 2004 oslavil "Tenis klub Františkovy Lázně" výročí 100 let tenisu ve Františkových Lázních.

V roce 2006 proběhla po třiceti letech kompletní rekonstrukce tenisových kurtů v rozsahu investice cca 1.800.000,- Kč. Investorem rekonstrukce bylo Město Františkovy Lázně za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Tenisové kurty tak dostaly svou dnešní moderní podobu.

V souvislosti s politickými změnami ve vedení města obdržel „Tenis klub Františkovy Lázně“ v roce 2012, tj. po více jak sto letech historické kontinuity, bez udání důvodu výpověď z nájmu tenisových kurtů. Nastalo tak téměř tříleté období nejistoty další existence „Tenis klubu Františkovy Lázně“, který po ztrátě svého sportovního zázemí musel řešit otázku své další existence.

V letech 2012 – 2014 byly tenisové kurty pronajaty ryze ke komerčním účelům. V důsledku zcela nedostatečné a nekvalifikované správy tenisových kurtů došlo k celkovému zhoršení jejich technického stavu a k jejich znehodnocení. Využitelnost tenisových kurtů byla prakticky nulová. Na některých kurtech byly vytrhány původní umělé tenisové lajny a byl na nich hrán nohejbal. Tenisové kurty celoplošně prorostly vrstvou mechu a trávy, na ploše cvičné tenisové stěny byla vytvořena umělá navážka staré antuky, trávy a listí.

I přes ztrátu svého dlouholetého zázemí vyvíjel „Tenis klub Františkovy Lázně“ za podpory své členské základny i nadále v omezeném rozsahu svou činnost. „Tenis klub Františkovy Lázně“ současně vyvinul maximální právní a politické úsilí k obnově své sportovní činnosti na tenisových kurtech a k nápravě neutěšeného stavu tenisových kurtů.

V roce 2015 se „Tenis klubu Františkovy Lázně“ podařilo obnovit svou činnost na tenisových kurtech a uvést tenisové kurty do řádného provozního stavu.